Columnists
Beachd Ailein – 9 an Gearran 2017

THA E DOIRBH A THUIGSINN carson a tha uimhir a ghainne luchd-teagaisg air nochdadh feadh na dùthcha, ach tha cùisean air ìre a ruigheachd aig cuid a Chomhairlean is gum bheil cunnart ann nach tèid aca air an dleastanas foghlaim a choileanadh.