Allan Campbell – Thursday January 20, 2022

Want to read more?

We value our content and access to our full site is only available with a  subscription. Your subscription entitles you to 7-day-a-week access to our website, plus a full digital copy of that week’s paper to read on your pc/mac or mobile device.  In addition, your subscription includes access to digital archive copies from 2006 onwards.

Just want to read one issue? No problem you can subscribe for just one week (or longer if you wish).

Already a subscriber?

 

Problems logging in and require
technical support? Click here
Subscribe Now

Cha b’ fhada a thug naidheachdan na dùthcha, agus an t-saoghail, a’ teasachadh às ùr an dèidh beagan analach làithean-saora deireadh na bliadhna agus ann am Breatann tha na h-aon chasaidean guineach air ais anns na meadhanan aig ìrean fiù ’s nas faramaiche na bha an- uiridh. Chan eil sealladh ga chall air Covid agus sgapadh an t-strèan Omicron, ach ’s iad an dà sgeulachd as “blasta” leis na meadhanan, agus theagamh a’ mhòr-shluagh, na bha a’ tachairt ann an Sràid Downing tro àm a’ ghlasaidh, agus na casaidean eucoir feiseil a tha ga chur às leth a’ Phrionnsa Anndra ann an cùirt an New York.

Tha gach sgeulachd maslach ann an dòighean eadar-dhealaichte ach tha iad le chèile an eisimeil an aon dà fhuasgladh, sin fìrinn na thachair ann an da-rìribh, agus fianais a dhearbhas an fhìrinn sin. ’S iomadh adhbhar a bhios a’ fàgail dhaoine feargach mun dà shuidheachadh seo, agus nam measg sin bidh mar a tha cumhachd agus beartas a’ toirt comas dhan fheadhainn air am bheil casaidean cumail a’ dol ag àicheadh cron. Dearbhadh air mar a tha daoine beò ann an saoghail eadar-dhealaichte, far am faicear tric cumhachd airgid agus ughdarras mì-iomchaidh na chois.

Cha b’ iongnadh cuideachd dearg-chuthach a bhith air daoine a dh’èist a-rithist ’s a-rithist ris a’ Phrìomhaire, agus ri Ministearan a’ cur taic ris, gu mòrchuiseach ag innse dhan dùthaich nach deach riaghailt sam bith a bhriseadh. B’ i an teachdaireachd a bhathas a’ biathadh dhuinne gun robh sgioba Sràid Downing lèirsinneach agus tuigseach a thaobh na bha, is nach robh, ceadaichte agus nach robh dòigh a dhèanadh iad dad ceàrr! Aig amannan ma thèid argamaid aithris tric gu leòr tòisichidh daoine ga chreidsinn mar fìrinn, ach a rèir choltais chan eil sin idir air obrachadh dha Boris Johnson agus tha a-nise cuid de na Buill Pàrlamaid aige fhèin a’ moladh dha a dhreuchd mar Phrìomhaire a leigeil dheth. Aig àm dhomhsa seo a sgrìobhadh tha mòran de luchd-taice a’ Phrìomhaire a’ gabhail fasgaidh air chùl na h-aithisg rannsachaidh a tha an t-àrd-sheirbheiseach chatharra Sue Gray a’ deasachadh air na thachair ann an Sràid Downing tro àm a’ ghlasaidh. Theagamh gum bi an aithisg sin air nochdadh mun àm a bhios sibh a’ leughadh seo, ach a rèir choltais tha mòran air co-dhùnadh mar-thà gun do dh’innis am Prìomhaire breugan mu na cuirmean aig 10 Sràid Downing, agus na b’ aithne dha mun deidhinn, agus ri linn sin tha iad den bheachd gum bheil e air creideas agus earbsa an t-sluaigh a chall. Cha chreidear an fhìrinn bho bheul nam breug!

Cha b’ e annas a bh’ ann gun deach urraman Rìoghail a thoirt air falbh bhon Phrionnsa Anndra, gu dearbh b’ iongantach nach do thachair e na bu luaithe. Tha an fhìrinn tric searbh, agus ’s coma mar a chrìochnaicheas a’ chùis-lagha sam bheil esan an sàs tha e air cron maireannach a dhèanamh air cliù agus inbhe an teaghlaich Rìoghail.

 

As news media picks up pace after a year-end breather, last year’s headlines continue to dominate!

While Omicron gets appropriate attention the most ‘attractive’ stories continue to be Downing Street lockdown regulation-breaking parties, and the ongoing accusations of underage sexual abuse by Prince Andrew.

The resolution, although perhaps not the closure, of both issues will depend on establishing the facts and evidence to support these facts. Although the PM and supporting ministers are sheltering against the background of the report which senior civil-servant Sue Gray will deliver possibly this week, it would appear many have already made their decision judging by the number of MPs and members of the public demanding Boris Johnson’s resignation.  There appears to be a growing view that it is not so much a matter of whether Boris will go, as to when that will happen.

Few people would have been surprised at Prince Andrew’s loss of patronages and honours; indeed most are surprised it took so long for the action to be taken. Irrespective of the outcome of the proceedings which Andrew is contesting, his actions have done lasting damage to British royalty.

The problem for Andrew and Boris going forward, is that people find it difficult to accept ‘truth’ from a proven liar!