Allan Campbell – Thursday January 13, 2022

Want to read more?

We value our content and access to our full site is only available with a  subscription. Your subscription entitles you to 7-day-a-week access to our website, plus a full digital copy of that week’s paper to read on your pc/mac or mobile device.  In addition, your subscription includes access to digital archive copies from 2006 onwards.

Just want to read one issue? No problem you can subscribe for just one week (or longer if you wish).

Already a subscriber?

 

Problems logging in and require
technical support? Click here
Subscribe Now

Chuala mi fear ag ràdh uaireigin nach robh a bhith bruidhinn air “an deise as fheàrr” ach cainnt àrdanach, mhòr-chùiseach, nach eil idir iomchaidh leis nach eil aig a’ mhòr-chuid ach an aon deise! Tha cuimhne agam nuair a bhithinn a’ dèanamh beagan obrach dhan Chòirneal Seoc nuair a bha mi an Sgoil Phort Rìgh is bhiodh esan, daonnan san fhèileadh, ag ràdh gun robh e air a bhith air toiseach san fhasan co-dhiù trì tursan na bheatha, leis mar a bha cleachdaidhean èididh a’ falbh ’s a’ tilleadh. Saoilidh mi gum bheil rudeigin mun bhliadhn’ ùr a tha a’ brosnachadh dhaoine gus mòran chùisean ùrachadh nam beatha, agus glè thric thèid rud, neo cleachdadh, a chur an dàrna taobh air sgàth dha bhith “seann-fhasanta”! Tachraidh sin a dh’aindeoin ’s gum bheil luach nan goireasan agus nan cleachdaidhean sin, ’s dòcha, air an dearbhadh tro ghliocas agus eòlas linntean. ’S neònach mur eil co-dhiù cuid agaibh mothachail air suidheachadh san deach seann àirneis dachaigh, agus innealan, a thilgeil a-mach mar sgudal, agus a chì sibh an leithid an-diugh gan ceannach ’s gan reic air prìsean do-chreidsinneach. Sin gluasadan fasain agus tha sgudal aon neach na ionmhas dha neach eile.

Far an robh ginealaichean de Ghàidheil co-ionann ann am bochdainn saoghalta, theagamh gun robh e na b’ fhasa gluasadan fasain a thoirt air an dualchas a bh’ aca mar dhìleab saor ’s an-asgaidh, agus gu cinnteach chuir mòran cùl rin cànan ’s iad ga mheas “seann-fhasanta”.

B’ i a-raoir “Oidhche Challainn” neo “Chullaig”, oidhche na “Seann Bhliadhn’ Ùire”, agus bha mi dìreach a’ smaoineachadh mu cò mheud duine a tha a’ cuimhneachadh neo a’ comharrachadh an latha sin an-diugh. Gu chionn glè ghoirid bha e mar chleachdadh bitheanta aig cuid cèilidh is dannsa a chumail air a’ cheann-sheachdain a b’ fhaisge air an t-Seann Bhliadhn’ Ùr, mar sheòrsa de dhrochaid eadar na bliadhnaichean, agus cuideachd mar dhòigh air an geamhradh a ghiorrachadh. Leis gun robh uimhir de luach ga chur air co-chomann agus càirdeas feadh nan coimhearsnachdan bha cèilidh na seann bhliadhn’ ùire na chothrom coinneachadh ri caraidean ann an suidheachadh sòisealta, agus eòlas ùrachadh ’s a neartachadh air starsaich mhisneachail bliadhn’ ùir.

Tha e na thoileachas fhaicinn nach eil an t-seann chleachdadh sin air a dhol à bith gu tur, agus cò aige tha fios nach fhàs ùidh na leithid a-rithist. Oir mar a bhiodh Seoc Dòmhnallach ag ràdh rinn, còrr air seasgad bliadhn’ air ais, tha fasain a’ gluasad nan cearcaill, is mar a bhios sibh fhèin air eòlas chan eil a h-uile fasan a’ gluasad aig an aon astar. Nach biodh e sònraichte smaoineachadh gum faodadh a’ Ghàidhlig, a cultar, agus a dualchas, nochdadh a-rithist air cearcall an fhasain agus gum biodh luach agus urram ga bhuileachadh oirre ann an cleachdadh làitheil!

A rèir an t-seanfhacail tha teisteanas a’ choimhearsnaich air gach neach, agus tha mi ’n dòchas gum bi sin agaibhse, agus bhuaibh, aig an ìre is àirde sa bhliadhn’ ùr!

 

A New Year frequently motivates people to change and/ or discard everyday items, clothing, or even customs, branding them old-fashioned, Despite some of these having faithfully and effectively stood the test of time.

When attending Portree High School more than 60 years ago we would frequently do Saturday jobs for the kind and colourful Colonel Jock MacDonald, who, always clad in his battered kilt, would say that he had been ‘first in fashion on at least three times in his life’ given how fashion tended to come and go!

Universal material poverty of generations existing within Gaelic communities meant they had little option for change except perhaps the Gaelic language and culture, which had been their birth right – and some did abandon this labelling it ‘old-fashioned’.

How many of you marvel when you see household and other objects being sold for high prices on television programmes, and you recall seeing similar objects dumped as old-fashioned junk.

While Old New Year ceilidhs are less common now, happily, last night (January 12),  the ‘Old New Year’, will have been marked by some in a celebratory bridge between the years and as an opportunity to renew friendships and look forward with hope in a new year. Wouldn’t it be wonderful if this celebration were to grow again, and with it that the Gaelic language and culture also blossoms on the circling tide of fashion promoting it and growing it in the everyday life of our communities!