Beachd Ailein with Allan Campbell – 2.1.20

Want to read more?

We value our content  and access to our full site is  only available with a  subscription. Your subscription entitles you to 7-day-a-week access to our website, plus a full digital copy of that week’s paper to read on your pc/mac or mobile device In addition your subscription includes access to digital archive copies from 2006 onwards

Just want to read one issue? No problem you can subscribe for just one week (or longer if you wish)

Already a subscriber?

 

Subscribe Now

Bliadhna mhath ùr dhuibh agus mòran dhiubh! Nach bu mhath gum b’ e bliadhna bhiodh an seo a bheireadh sòlas agus soirbheachadh dhuinn air fad ach ged a tha e nàdarra a bhith dòchasach a thaobh leithid sin, aig an aon àm tha eòlas beatha gar rabhadh nach seachain sinn dùbhlain a bhios aig amannan do-dhèanta. Ach tha fios againn cuideachd nach eil cron ann a bhith ag amas air cinn-uidhe àraid agus gu dearbh mur eil sinn a’ cuimseachadh air an leithid sin nach eil uimhir a dhòchas air adhartas a choileanadh. Mar bu dual bidh daoine a’ cur iarrtasan pearsanta de gach seòrsa romhpa fhèin leithid call cuideam agus leasachaidhean caitheamh-beatha, agus bidh sin feumail dhan fheadhainn againn aig am bheil de smachd orra fhèin ‘s gun tèid aca air cumail rin amasan. Ach tha eachdraidh iomadh dachaigh ag innse gum bheil an dùbhlan a bhith a’ cumail ri amasan den t-seòrsa seo ro dhoirbh dha mòran againn, ach ’s math gum bheil a’ mhisneachd againn a bhith a’ tilleadh thuca bliadhna an dèidh bliadhna!   Fhad ’s a mhaireas an cothrom tha fhios gum mair dòchas gun ruig sinn ceann-uidhe a mhiannaicheamaid uaireigin. Ach tha rudan co-cheangailte ri cor na dùthcha is an t-saoghail a dh’iarramaid ‘s dòcha fhaicinn a’ tachairt cuideachd, agus dè chuireadh sibhse air an liosta sin?

Theagamh gur e fear de na ciad iarrtasan a bhios aig mòran ‘s e gun tig sìoladh ann an ùpraid phoilitigs na dùthcha agus gun lìbhrig an Riaghaltas ùr na chaidh a ghealltainn anns an t-suirghe a ghabh àite ron taghadh choitcheann.  Mar eisimpleir bidh beòshlaint chroitearan is thuathanaich an crochadh gu mòr air na geallaidhean taice a tha dol a ghabhail àite ionmhas Eòrpach an dèidh dealachadh Bhreatainn bhon Aonadh Eòrpach, rud nach eil a-nise ach seachdainean air falbh.  Agus am faigh gnìomhachas an iasgaich againn na buannachdan ris an robh e an dùil mar thoradh air an dealachadh? Chan eil brìgh cùmhnant an dealachaidh sin fhathast cinnteach agus ri linn sin chan iongnadh iomagain a bhith air mòran a thaobh na buaidhe a dh’fhaodadh a bhith air tèarainteachd an cuid chosnaidhean. Leis an sgaradh bheachd phoilitigeach eadar cinn a deas is tuath Bhreatainn a thaobh na Rìoghachd Aonaichte fhèin, dè tha an dàn a thaobh reifreann eile air neo-eisimeileachd dha Alba?  Am faodadh sin tachairt, agus am faodadh Alba fhathast tilleadh dhan Aonadh Eòrpach mar bhall ùr? Ceistean toinnte! Ach aon rud air an cuireamaid uile meas saoilidh mi, ’s e bhith a’ faicinn luchd-poilitigs a’ co-obrachadh gus math sluagh, sheirbheisean, agus eaconamaidh na dùthcha seach a bhith a’ cur seachad am beatha a’ glamhadh a chèile gun sgur ’s gun èifeachd do dhuine sam bith!

I wish you all a happy and prosperous New Year! Unquestionably 2020 brings many challenges but we must hope that our post-Brexit economy and employment remains buoyant, and that our new government’s policies will recognise and respect diversity of political opinion!

Ailean Caimbeul (Allan Campbell) ailean@obantimes.co.uk